VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Uveřejněné obchodní podmínky platí pro všechny dohody uzavřené mezi DevCen, s.r.o. a účastníky kurzu. Účastníky kurzu se rozumí všechny osoby účastnící se některého ze vzdělávacích a rozvojových kurzů DevCen, s.r.o.. Tuto informaci účastníci kurzu obdrží před podpisem smlouvy (uhrazením poplatku za kurz). Úhradou kurzovného účastníci kurzu zároveň stvrzují, že se seznámili s obchodními podmínkami a s těmito souhlasí. Uveřejněné obchodní podmínky mohou být též stejným způsobem aktualizovány nebo změněny, což berou účastníci kurzu na vědomí.

1. Obecný předpoklad pro účast na kurzu
Minimální věk pro účast na kurzech je 16 let (s výjimkou kurzů pro děti a mládež).

2. Platební podmínky
2.1 Kurzovné je rozděleno na dvě části, záloha 50% splatná při zápisu (objednávce) a doplatek splatný čtyři týdny před zahájením kurzu a lze je uhradit bankovním převodem po vystavení faktury či v hotovosti. V případě úhrady bankovním převodem se jako datum zaplacení chápe datum připsání platby na účet DevCen, s.r.o..

2.2 Pokud platba celého kurzovného nedorazí včas (viz 2.1), ztrácí účastníci nárok na účast v kurzu. DevCen, s.r.o. si v tomto případě ponechává nárok na zaplacení zbytku kurzovného.

3. Ceny
3.1 Ceny platné v okamžiku přihlášení do kurzu a uvedené v aktuálním prospektu s nabídkou DevCen, s.r.o. jsou součástí smlouvy.

3.2 Potvrzení o účasti na kurzu se vystavuje pouze tehdy, pokud byli účastníci kurzu přítomni alespoň 70% doby kurzu.

4. Slevy
4.1 Při zápisu přímých rodinných příslušníků účastníka kurzu se kurzovné snižuje o 5 %.

4.2 Učitelé a důchodci mohou uplatnit slevu rovněž ve výši 5 % na všechny kurzy.

4.3 Na jednu osobu lze uplatnit pouze jednu z těchto slev.

5. Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování kurzu
5.1 V případě stornování kurzu mají účastníci právo na vrácení kurzovného za těchto podmínek (výjimky viz bod 5.3 těchto obchodních podmínek):

Stornování nejpozději měsíc před zahájením kurzu: vrácení zaplaceného kurzovného při odečtení správního poplatku ve výši 500 Kč.

Stornování během posledního měsíce před zahájením kurzu: vrácení zaplaceného kurzovného při odečtení správního poplatku ve výši 20 %.

Pokud se účastník kurzu nemůže kurzu zúčastnit ze zdravotních důvodů a prokáže to potvrzením od lékaře, bude mu vráceno celé kurzovné při odečtení správního poplatku ve výši 500 Kč.

5.2 Pokud se kurz kvůli malému počtu účastníků nemůže konat a dotyčný nepřistoupí na žádnou alternativu, bude mu vráceno celé kurzovné.

6. Rozdělení kurzu / velikost
6.1 Maximální počet účastníků ve veškerých kurzech DevCen, s.r.o. je 8.

7. Odpovědnost DevCen, s.r.o. / Vyšší moc
7.1 Odpovědnost DevCen, s.r.o. a jeho spolupracovníků se omezuje na případy úmyslného jednání a hrubé nedbalosti.

7.2 DevCen, s.r.o. nenese odpovědnost za výpadek svých služeb, pokud je zabráněno splnění smluvních závazků v důsledku takzvané vyšší moci, tzn. mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na jeho vůli a nebylo možné ji překonat ani přes veškerou snahu. V takovém případě je DevCen, s.r.o. zproštěno povinnosti náhrady škody, platby smluvní pokuty nebo jiné sankce, pokud tak bylo dohodnuto.

7.3 Za vyšší moc jsou považovány především přírodní katastrofy, embarga, občanské války, povstání, války, teroristické útoky, nepokoje nebo pandemie/ epidemie. Epidemie (včetně epidemie koronaviru – Covid SARS 2019) a s ní spojená opatření veřejných orgánů k omezení šíření epidemie jsou rovněž pokládána za vyšší moc.

7.4 DevCen, s.r.o. je povinno neprodleně informovat účastníky kurzu o zásahu vyšší moci a uvést typ dané události a přijatá opatření související s uskutečněním příslušného kurzu.

7.5 Pokud DevCen, s.r.o. nebude moci v případě vyšší moci nebo v důsledku opatření vyšší moci kurz uskutečnit nebo bude možné jej uskutečnit pouze částečně či v jiném než běžném režimu, vyhrazuje si DevCen, s.r.o. právo nahradit sjednanou metodu dle vlastního uvážení, tzn. nabídnout kurz ve formě, která umožňuje realizaci kurzu vzhledem k okolnostem – vyšší moc nebo opatření spojená s vyšší mocí (např. online výuka místo prezenční, omezení počtu osob ve skupině, změna vyučujícího atd.) -, nebo rozhodnout o přesunutí konání kurzu o dobu, kterou trval zásah vyšší moci nebo opatření spojená se zásahem vyšší moci, dále jen “náhrada”.

7.6 V případě poskytnutí náhrady nemá účastník kurzu nárok na vrácení poplatku za již poskytnuté služby (zaplaceného kurzovného nebo jeho podílné části) ani na vrácení uhrazených poplatků za kurz, za něž bude v budoucnu nabídnuta náhrada. Ve všech případech vyšší moci je DevCen, s.r.o. rovněž oprávněno odstoupit od smlouvy, aniž by mělo povinnost účastníkům kurzu poskytnout náhradu škody a/nebo zaplatit smluvní pokuty, které účastníkům náleží. V případě, že nelze od účastníka kurzu odpovídajícím způsobem vyžadovat přijetí náhrady, má účastník kurzu právo odstoupit od smlouvy, ale nemá nárok na sankci, která by mu náležela nebo měla náležet.